register
lost password

Ronny 1989 f

《我嘅同桌》 2013/07/04

language variety: 梅惠小片 Méihuì粵台片 Yuètái客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 梅州市 Méizhōu City广东省 Guǎngdōng

uploaded by: kellen 2013/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
《我嘅同桌》在我还细读六年级嘅时候
ngai21 he55 tung21 zok2,cai55 ngai21 han21 se55 tuk5 liuk2 ngien21 kip5 he55 sii21 heu53
My TeskmateWhen I was Grade Six and just a child
吾同桌系隻男生。我等感情还可以,大家比较处得来
nga24 tung21 zok2 he55 zak2 nam21 sen24,ngai21 den53 gam24 qin21 han21 ko53 i24,tai53 ga24 bi53 gau55 cu53 e55 loi21
my teskmate was a boy.Our relationship was not bad,and I got along well with him.
所以共张桌共欸一段时间,有一日
so53 i24 kiung53 zong24 zok2 kiung53 it2 ton55 sii21 gan55,iu24 it2 ngit2
Therefore we had sit together for a long time.One day however
我有个女同学偷偷嘅把我嘅书放来耶,我寻诶十分久都寻无到。
ngai21 iu24 ng21 tung21 hok5 teu21 teu24 e53 ba21 ngai21 su33 biang55 e53 hi53 loi21,ngai21 qim21 e53 siip5 fun21 giu21 qiu21 qim21 m21 do21
one of my girl classmates hid my book secretly,which I had found for a long time.But I still couldn’t see it.
后来呢,我隻女同学就讲我講系崖共張桌把你放起来诶
heu55 loi21 ne55,ngai24 zak2 ng21 tung21 hok5 qiu55 gong53 ngai21 gong53 he55 ngai21 kiung55 zung24 zok2 ba55 ngi21 biang55 hi53 loi21 e55
Then,the girl,the girl said that it was my teskmate had hidden my book.
崖问都唔前问, 崖心肚就怨崖共张桌做麼个把书放起来
ngai21 mun53 du55 m21 det2 mun53,ngai21 xim24 du53 qiu55 rhan53 kiung55 zong24 zok2 zo55 mak2 ge55 ba21 su24 biang55 hi53 loi21
I did not even ask my teskmate whether it was true.
为了惩罚佢,佢,上课,上课时节佢轉到座位項
vui55 lau53 cen21fat5 gi21,gi21,song21 ko55,song21 ko55 sii21 jit2 gi21 zon33 dau55 co55 vui55 hong53
For the sake of punishing him,when the class,the class began and he turned back to his seat,
当佢愛要坐下个时节,我偷偷地把佢个凳子移啊开,佢一毋小心就坐啊地泥項
dong24 gi21 oi55 co24 ha24 sii21 jiet2,ngai21 teu21 teu24 e53 lau24 gi21 den55 e53 i21 a55 koi24,gi24 m21 xiau53 xim24 qiu55 co24 a55 ti55 nai21 hong53
when he was about to sit down,I removed his chair unnoticedly,and then he struck to the floor unexpectedly.
佢 足亢 起 来蓋生气同我讲:你做麼个愛把凳仔移开来
gi21 hong55 hi53 loi21 goi55 sen24 qi53 tung21 ngai21 gong53:ngi21 zo55 mak2 oi55 ba53 den55 e53 i21 koi24 loi21
He standed up and shouted to me angrily:Why did you remove my chair
我也蓋生气,我就说你把我个书放起来了
ngai21 ia55 goi55 sen24 qi53,ngai21 qiu55 va53 ng21 ba53 ngai21 su24 biang55 hi53 loi21
I was angry as well,so I said you had hidden my book
他同我讲佢根本就沒有放过。后来我正知了,原来系該隻女同学
gi21 tung21 ngai21 gong53 gi21 gen24 bun53 qiu55 mo21 biang53 guo53。heu55 loi21 ngai21 zang55 di24 le53,ngien21 loi21 he55 ge55 zak2 ng21 tung21 hok5
But he said he had never done that.It was not until after a long time did I know it was the girl had hidden my book.
佢骗我,其实书系佢放个。这个误会使我蓋毋好意思
gi55 pien55 ngai21,ki21 siit5 su24 he55 gi21 biang55 e53。ia53 zak2 ngu55 fi53 sii55 ngai21 goi55 m21 hau55 i55 sii21
毋知仰去面对佢。一段时间我兩个人都毋肯讲过话
m21 di24 ngiong53 hi55 mien55 dui55 gi21。it2 ton55 sii21 gien24 ngai21 liong53 ngin21 du55 m21 hen53 gong53 go55 fa55
有一日,我语文老师分我兜写一篇作文
iu24 it2 ngit2,ngai21 ngi24 vun21 lau53 sii24 bun24 ngai21 deu24 xia53 it2 pien24 zok2 vun21
作文个题目系《我的同桌》。我想了想
zok2 vun21 ne55 ti21 muk2 he55 ngo24 dit2 tung21 zok2。ngai55 xiong53 le53 xiong53
一隻系這故事,我就想把一段经历写下来
it2 zak2 he55 lia53 gu55 sii55,ngai21 qiu55 xiong53 ba53 it2 ton55 gin21 lit5 xia53 ha24 loi21
我在这个作文中,我就写,因为一隻误会,我误会了我啊
nga21 ho55 zak2 zok2 vun21 zung24 ,ngai21 qiu55 xia53,in21 vi55 it2 zak2 ngu55 fui53,ngai21 ngu55 fui53 nga24 a24
同桌,呃,捉弄了佢,害佢跌仔地泥項。我十分过意毋去。但系
tung21 zok2,o53,zok2 nung55 le53 gi21,hoi55 gi55 diet2 e53 ti55 ni21 hong53。ngai21 siit5 fun24 go55 i55 m21 hi53,dan55 he53
他自家十分大方原谅了我。这种精神
gi21 cii21 ga24 siit5 fun24 tai53 fong24 ngien21 liong55 liau53 ngai21。it2 zung53 jin24 siin21
我十分感动。我就把这个经历写成一篇作文
ngai21 siit5 fun24 gam53 tung55。ngai21 qiu55 gak2 ia53 zak2 gin53 lit5 xia53 ciin21 it2 pien24 zok2 vun21
写完作文之后,我共张桌同我开始讲话。他就问我
xia53 van21 zok2 vun21 zii21 heu53,ngai21 kiung55 zong24 zok2 tung21 ngai21 koi24 sii53 gong53 fa55。gi55 qiu55 vun55 vun55 ngai21
可不可以把我个作文借分佢看。因为我十分愧疚
ko53 bu24 ko53 i21 ba53 ngai21 e53 zok2 vun21 jia55 bun24 gi24 kon55。in21 vi55 ngai21 siit55 fun24 kui55 giu53
所以我借分我作文分佢看。他看完之后把作文还转分我
so24 i24 ngai21 jia53 bun24 ngai21 zok2 vun21 fun24 gi21 kon53。gi21 kon55 van21 zii21 heu55 ba21 zok21 vun21 van21 zon53 bun24 ngai21
写完作文之后。我兜交了。但系,有一日老师改完作文之后
xia53 van21 zok2 vun21 zii21 heu55。ngai21 deu24 gau24 e53。dan53 he55 ,iu24 it2 ngit2lau53 sii24 goi53 van21 zok2 vun21 zii21 heu53
当全班人个面仔,把我作文同佢作文一下仔念出来
dong24 qion21 ban24 ngin21 e55 mien55 e53,ba53 nga24 zok2 vun21 tung21 mien53 ga24 e55 zok2 vun21 it2 ha55 ngiam55 a55 chut2 loi21
当时,我两个人都蓋毋好意思。做麼个会恁仰呢,因为,我共张桌,這细哥仔
dong24 sii21,ngai21 liong53 ge55 ngin21 du55 goi55 m21 hau53 i55 sii21。zo55 mak2 ge55 voi55 an53 ngiong21 ne55,in21 vi55 ,ngai21 kiung53 zong24 zok2 ,lia53 se55 ko24 e53
佢写个作文共我个作文系同一隻故事,同一段经历
gi21 xia53 e24 zok2 vun21 kiung21 nga24 zok2 vun21 he55 xia53 tung21 it2 zak2 gu55 sii53,tung21 it2 ton53 gin21 lit5
但是呢,就,我兜结果,但系相反个。我在作文中我赞扬佢十分大方
dan53 he55 ne24,qiu55,ngai21 de55 giet2 go53,dan53 he55 xiong24 fan53 e53。nga21 du55 zok2 vun21 zung24ngai21 zan55 iong21 gi21 siip5 fun24 tai53 fong24
原谅了我个这种行为。但系在厥作文中,佢自家赞扬佢自家
ngien21 liong53 ngai21 e24 ia53 zung53 hang21 vui21。dan53 he55 to24 gia24 zok2 vun21 zung24,gi21 cii21 ga24 zan55 iong21 gi21 cii21 ga24
十分大方,原谅我这种行为。佢自家赞扬佢自家。而我系我赞扬佢。
siip5 fun24 tai53 fong24,ngein21 liong55 ngai21 ia53 zung24 hang21 vui21。gi21 cii21 ga24 zan55 iong21 gi21 cii21ga24。i21 ngai21 he55 ngai21 zan55 iong21 gi21
他这种写法,我兜老师看了都吃吃笑,全班同学看了
gi21 ia53 zung24 xia55 fap2,ngai21 lau53 sii24 kon53 le21 du55 cii33 cii33 xiau55,qion21 ban24 tung21 hok5 kon55 le21
听了之后也大笑,当时全班人都看着我兜,回头看着我兜两隻人
tang24 le53 zii21 heu53 ia55 gin55 xiau55,dong24 sii21 qion21 ban24 ngin21 du55 kon55 den53 ngai21 fui21 teu21kon55 den53 ngai21 liong53 zak2 ngin21
我兜两人都十分不好意思,当场面十分红。这段经历
ngai21 liong53 ge55 ngin21 du55 siip5 fun24 bu21 hau55 i55 sii55,dong24 cong21 miem55 siip5 fun24 fung21。ia53 ton55 gin21 lit55 fun24
真系令我十分难忘,到今都还记得十分清晰。
ziin21 he55 lin55 ngai21 siip5 fun24 nan21 mong55,dau53 gim24 do55 han21 gi55 det2 siip5 fun24 qin24 xit2

Comments


windphone
酿扳讲只有梅县牟安大埔嘅客家话,ps:讲的可以吖=w=

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Ronny Ronny. 2013. 《我嘅同桌》 [《 Wǒ Kǎi Tóng​zhuō 》]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/23
bibtex
@incollection{xyy2013《wokaitong​zhuo》,
  author = {Ronny Ronny},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {《我嘅同桌》 《 Wǒ Kǎi Tóng​zhuō 》},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782aae1/0},
  note = {accessed 2024/05/23},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.