register
lost password

Toallas 1993 m

文言聖母經吟唱 2018/01/24

language variety: 閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 永康區 Yǒngkāng District台南市 Táinán City台灣 Táiwān

uploaded by: arch40561 2018/01/24


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
這是我佇臺南的教會學的,
Tsē sī guá tī Tâi-lâm--ê kàu-huē o̍h--ê,
我家己無咧講臺語,請逐家聽看覓,
Guá ka-kī bô teh kóng Tâi-gí, tshiánn ta̍k-ke thiann khuànn-māi,
請逐家多多指教:
tshiánn ta̍k-ke to-to tsí-kàu:
聖女喔瑪利亞,滿被聖寵者,主與爾偕焉;
Sìng-lí--oh Má-lī-a, buán pī sìng-thióng tsiá, Tsú ú ní kai ian,
女中爾為讚美,爾胎子耶穌並為讚美。
Lí tiong ní uî tsàn-bí, ní thai tsú Iâ-soo pīng uî tsàn-bí.
天主聖母瑪利亞,為我等罪人,
Thian-tsú Sìng-bó Má-lī-a, uī ngóo-tíng tsuē-jîn,
今祈天主,及我等死候。Amen.
kim-kî Thian-tsú, ki̍p ngóo-tíng sú hōo, Amen.

Comments


Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
T Oallas Toallas. 2018. 文言聖母經吟唱 [Wén​yán Shèng Mǔ Jīng Yín​chàng]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/16
bibtex
@incollection{xyy2018wen​yanshengmujingyin​chang,
  author = {T Oallas Toallas},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {文言聖母經吟唱 Wén​yán Shèng Mǔ Jīng Yín​chàng},
  URL = {https://phonemica.net/x/5a68a97d2bd553a0509b132e/0},
  note = {accessed 2024/04/16},
  year = {2018}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.