register
lost password

科園天棋 2005 m

鬧熱个運動會 2017/01/19

language variety: 海陸 Hǎilù客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 東區 Dōng District新竹市 Hsinchu City台灣 Táiwān

uploaded by: 嬌嬌 2017/01/19


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
新竹市个國小國中,
sin53 zhuk5 shi33 gai11 guet5 siau24 guet5 zhung53,
Hsinchu City, the National Primary School, National High School,
大體係一年舉辦運動會,
tai33 ti24 he11 rhit5 ngien55 gi24 pan33 rhun33 tung33 fui33,
一年園遊會。
rhit5 ngien55 rhan55 rhiu55 fui33。
所以,毋管係學校舉辦麼个活動,
so24 rhi53,m55 gon24 he11 hok1 gau24 gi24 pan33 mak5 gai11 fat1 tung33,
都會邀請學生个家長、
du33 voi33 rhau53 ciang24 hok1 sang53 gai11 ga53 zhong24、
社區个熱情民眾
sha33 ki53 gai11 ngiet1 cin55 min55 zhung11
共下來參加。
kiung33 ha33 loi55 cam53 ga53。
記得舊年
gi11 det5 kiu33 ngien55
學校舉辦了運動會,
hok1 gau24 gi24 pan33 liau24 rhun33 tung33 fui33,
該日天時當好,
gai55 ngit5 tien53 shi55 dong53 ho24,
亻恩俚小學生,
en53 li55 siau24 hok1 sang53,
打早就集合到學校升旗个位所。
da24 zo24 ciu33 sip1 hap1 do11 hok1 gau24 shin53 ki55 gai11 vui33 so24。
因為,校長、主任會交代盡多運動會愛注意个事情。
rhin53 vui33,gau24 zhong24、zhi24 rhim33 voi33 gau53 dai11 cin33 do53 rhun33 tung33 fui33 oi11 zhu11 zhi11 gai11 sii33 cin55。
運動會開始,
rhun33 tung33 fui33 koi53 shi24,
首先係中年生摎高年生个學生表演健康操,
shiu24 sien53 he11 shung53 ngien55 sen53 lau53 go53 ngien55 sen53 gai11 hok1 sang53 biau24 rhan53 kien33 kong53 cau53,
該日全部學生著等整齊个運動衫
gai55 ngit5 cion55 pu33 hok1 sang53 zhok5 den24 zhin24 ce55 gai11 rhun33 tung33 sam53
做等熟練个健康操,
zo11 den24 shuk1 lien33 gai11 kien33 kong53 cau53,
等學生表演好了,
den24 hok1 sang53 biau24 rhan53 ho24 le53,
就得著現場家長
ciu33 det5 do24 hien33 chong55 ga53 zhong24
熱烈个掌聲。
ngiet1 liet1 gai11 zhong24 shang53。
嗄下來係各班化妝進運動場,
sa11 ha53 loi55 he11 gok5 ban53 fa11 zong53 zin11 rhun33 tung33 chong55 ,
有學生擎等生趣个獅頭、
rhiu53 hok1 sang53 kia55 den24 sen53 ci11 gai11 sii53 teu55、
頭拿戴客家花布帽仔、
teu55 na55 dai11 hak5 ga53 fa53 bu11 mo33 er55、
著花布裌仔、
zhok5 fa53 bu11 gap1 er55、
手拿白色个油桐花緊行緊跳舞....,
shiu24 na53 pak1 set5 gai11 rhiu55 tung55 fa53 gin24 hang55 gin24 tiau11 vu24.......,
逐隻學年个學生,
dak1 zhak5 hok1 ngien55 gai11 hok1 sang53,
行落運動坪都非常个有特色。
hang55 lok1 rhun33 tung33 pang55 du33 fui53 shong55 rhiu53 tit1 set5。
舉辦運動會个前一日,
gi24 pan33 rhun33 tung33 fui33 gai11 cuen55 rhit5 ngiet5,
學校會先請搭帳篷个師傅,
hok1 gau24 voi33 sen53 ciang24 dap5 zhong11 pung55 gai11 sii53 fu33,
在運動場个脣頭搭帳篷,
cai33 rhun33 tung33 chong55 gai11 shun55 teu55 dap5 zhong11 pung55,
分每一班學生都有歇睏个位所。
bun53 mui53 rhit5 ban53 hok1 sang53 du33 rhiu53 hiet5 kun11 gai11 vui33 so24。
亻恩俚小學生
en53 li55 siau24 hok1 sang53
只愛將平時在教室裡肚
zhi24 oi11 ziong53 pin55 shi55 cai33 gau11 shit5 di53 du24
自家坐个凳仔,兜到帳篷下坐等
cit5 ga53 co53 gai11 den11 er55,deu53 do11 zhong11 pun55 ha53 co53 den24
摎參加比賽个同學
lau53 cam53 ga53 bi24 soi11 gai11 tung55 hok1
大大聲加油。
tai33 tai33 shang53 ga53 rhiu55。
輪著個人走追仔比賽,
lun55 do24 gai11 ngin55 zeu24 dui53 er55 bi24 soi11,
低年生个學生係走六十公尺,
dai53 ngien55 sen53 gai11 hok1 sang53 he11 zeu24 liuk5 ship1 gung53 chak5,
中高年級个學生,
zhung53 go53 ngien55 gip5 gai11 hok1 sang53,
係走一百公尺个比賽。
he11 zeu24 rhit5 bak5 gung53 chak5 gai11 bi24 soi11。
尤其係低年生个家長,
rhiu55 ki55 he11 dai53 ngien55 sen53 gai11 ga53 zhong24,
會在學生个對面等等佢兜,
voi33 cai33 hok1 sang53 gai11 dui11 mien11 den24 nen24 gi55 deu53,
現場个爺哀
hien33 chong55 gai11 rha55 oi53
手項拿等歙相機
shiu24 hong33 na53 den24 hip5 siong11 gi53
歙下最精采个鏡頭,
hip5 ha53 zui24 zin53 cai24 gai11 giang11 teu55,
留做永遠个紀念。
liu55 zo11 rhun33 rhan24 gai11 gi11 ngiam33。
輪著愛比大隊接力比賽時,
lun55 do24 oi11 bi24 tai33 chui33 ziap5 lit1 bi24 soi11 shi55,
請參加選手
ciang24 cam53 ga53 sien24 shiu24
到指定个地點集合。
do11 zhi24 tin33 gai11 ti33 diam24 sip1 hap1。
大會廣播个聲音,
tai33 fui33 gong24 bo11 gai11 shang53 rhim53,
打亂亻厓安靜个心,
da24 lon3 ngai55 on53 cin33 gai11 sim53,
自家聽著心臟砰砰滾个心跳聲,
cii33 ga53 tang11 do24 sim53 cong33 bang11 bang11 gun24 gai11 sim53 tiau11 shang53,
亻厓一定愛盡全部个力量
ngai55 rhit5 tin33 oi11 cin33 cion55 pu33 gai11 lit1 liong33
來參加走追仔。
loi55 cam53 ga53 zeu24 dui53 er55。
因為,這係最尾一場摎這兜同學个接力比賽。
rhin53 vui33,lia24 he11 zui24 mui53 rhit5 chong55 lau53 lia24 deu53 tung55 hok1 gai11 ziap5 lit1 bi24 soi11。
最後亻恩俚班項个接力比賽,
zui11 heu33 en53 li55 ban53 hong33 gai11 ziap5 lit1 bi24 soi11,
得著第二名个好成績,
det5 do24 ti33 ngi33 miang55 gai11 ho24 chin55 zit5,
雖然就差第一名零點一秒个時間,
sui53 rhan55 ciu33 ca53 ti33 rhit5 miang55 liang55 diam24 rhit5 miau24 gai11 shi55 gien5,3
毋過班導師講:
m55 go11 ban53 to33 sii53 gong24:
「亻恩俚愛有運動家个精神,
en53 li55 oi11 rhiu53 rhun33 tung33 ga53 gai11 zin53 shin,
輸忒愛輸了个光榮。」
shiu53 tet5 oi11 shiu53 liau24 gong53 rhung55。
亻厓試著班導師个話,當有道理。
ngai55 chi11 do24 ban53 to33 sii53 gai11 fa11,dong53 rhiu53 to33 li53。
老古人言講:
lo24 gu24 ngin55 ngien55 gong24:
「一分打拚,一份收成。」
rhit5 fun53 da24 biang11,rhit5 fun53 shiu53 shin55。
亻厓希望下二擺个運動會走追仔比賽,
ngai55 hi53 mong33 ha33 ngi33 bai24 gai11 rhun33 tung33 fui33 zeu24 dui53 er55 bi24 soi11,
全班同學愛團結合作,
cion55 ban53 tung55 hok1 oi11 ton55 giet5 hap1 zok5,
認真打拚練習,
ngin33 zhin53 da24 biang11 lien33 sip1,
就一定做得拿著頭名个好成績。
ciu33 rhit5 tin33 zo11 det5 na53 do24 teu55 miang55 gai11 ho24 shin55 zit5。
鬧熱个運動會。
nau33 ngiet1 gai11 rhun33 tung33 fui33。
Lively games.

Comments


嬌嬌
這位科園天棋少年說的海陸客家話很好聽,n和l的聲母雖然是是同音位發音,可以再加強練習些會更好。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Kē Yuán Tiān Qí 科園天棋. 2017. 鬧熱个運動會 [Nào Rè Gè Yùn Dòng Huì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/24
bibtex
@incollection{xyy2017naoregeyundonghui,
  author = {Kē Yuán Tiān Qí 科園天棋},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {鬧熱个運動會 Nào Rè Gè Yùn Dòng Huì},
  URL = {https://phonemica.net/x/588034ec2bd5538005eb742a/0},
  note = {accessed 2024/05/24},
  year = {2017}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.