register
lost password

1991 f

90后正常向上海话介绍儿时弄堂(讲真我知道为啥很多人没上传了,我传了12次) 2016/07/31

language variety: 蘇滬嘉小片 Sūhùjiā太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 上海 Shànghǎi

uploaded by: katherineking 2016/07/31


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好
我是上海人
啊...
今朝呢
想幫拿(亻那)介紹一下上海市區個閒話
would like to introduce the Shanghainese language used in the downtown to you
因為、額...
上海閒話、額...
按照搿個百度百科高頭講個是
定辣個吳語裡向個
是...屬於吳語-太湖片-苏沪嘉小片
但是事實講個
大部分指個上海閒話指個是上海市區裡向個方言
但是實際上每個地方
像郊區啊一種地方
像浦東啊
松江啊
嘉定啊
崇明啊
金山啊

Comments


makemaosense

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Jiā 嘉. 2016. 90后正常向上海话介绍儿时弄堂(讲真我知道为啥很多人没上传了,我传了12次) [90 Hòu Zhèng​cháng Xiàng Shàng​hǎi Huà Jiè​shào éR​shí Lòng​táng (Jiǎng Zhēn Wǒ Zhī​dào Wèi​shá Hěn Duō Rén Méi Shàng​chuán Le, Wǒ Chuán Le 12 Cì)]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2022/08/19
bibtex
@incollection{xyy201690houzheng​changxiangshang​haihuajie​shaoer​shilong​tang(jiangzhenwozhi​daowei​shahenduorenmeishang​chuanle,wochuanle12ci),
  author = {Jiā 嘉},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {90后正常向上海话介绍儿时弄堂(讲真我知道为啥很多人没上传了,我传了12次) 90 Hòu Zhèng​cháng Xiàng Shàng​hǎi Huà Jiè​shào éR​shí Lòng​táng (Jiǎng Zhēn Wǒ Zhī​dào Wèi​shá Hěn Duō Rén Méi Shàng​chuán Le, Wǒ Chuán Le 12 Cì)},
  URL = {https://phonemica.net/x/579dd10d2bd5531979998d46/0},
  note = {accessed 2022/08/19},
  year = {2016}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.