register
lost password

蕭華國 1985 m

講述一個發生在晉江東石高中的故事 2015/03/25

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 晋江市 Jìnjiāng City泉州市 Quánzhōu City福建省 Fújiàn

uploaded by: 有閒來坐 2015/03/25


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
今仔日卜講的,是一个高中生,去上廁所,去拄著鬼的故事。
往過仔,有一个高中學生,號做阿翹,
啊𢙠厝內離學堂野遠,所以伊自按呢坫學堂咧住宿。
有一暗仔半暝,逐个計咧困,伊拄仔好雄雄則咧緊屎。
啊伊自按呢紙摕咧,對廁所裡入去囉。
一入去廁所,褲仔遛落,就開始倀屎囉。
伊也誠禮拜無放著屎囉,一下跍落來著跍誠久,
就那跍那 niauh-niauh相!
啊伊…即下開始看咧看這廁所,規个暗挲挲,
啊彼个燈佫一直掣,強強若卜熄去咧。
伊按呢仔看看,面前紲愈看愈𫝛一个儂頭按呢仔對伊咧看,
彼个儂頭殼是按呢仔,頭毛佫誠長,
縛一葩佫烏趖趖,較若像電影咧搬的貞子咧。
伊愈看是愈懾,想卜起骹通行囉,
毋拘,屎也放未了,伊就假做無看見囉,
坫遐是那倀屎那硬掣。
啊終於啊,坫遐一二十分鐘,彼屎倀出來囉,
褲頭攏咧,自按呢按外口拼出去,也無縖皮帶,
一氣仔自按呢對𢙠宿舍裡拼咧入去,
鑽入去棉襀被裡,就按呢仔規暝到天光計無睏。
自彼擺了後,伊便若是卜緊屎,伊即下計著日時則敢去,
而且佫是著去另外彼个教學樓彼爿的廁所。
啊若是𣍐拄好,撞著暗時原在咧緊,伊是著佫招儂相合去,伊則敢去。
就按呢過差不多一個月,有一擺拄好學堂咧大掃除,
紲撞著𢙠彼班…拄好撞著𢙠彼班去咧掃彼个廁所,
阿翹紲分著彼組囉。伊過來廁所,是規个懾到,
佫毋敢通說,驚到強卜滲屎。
一入去,伊就按呢仔,目睭向彼暗跍的彼位哦,
對面遐入去看啦,看見彼壁裡畫一个儂頭像,
就是彼个…彼暗仔拄著彼个女鬼啦!
伊就行過斟酌看咧,使恁母自按呢……彼个儂頭種的是儂畫起去的,
毋知佗一箍學生仔畫的,頂骹佫寫…寫種的字…啊…歪膏躍𧾢畫的。
m̄ tsai tó tsi̍t khoo ha̍k-sirng-á uē--ê, tírng-kha koh siá...siá tsióng-ê jī..ah..uai-ko-tshi̍h-tshua̍h uē--ê.
伊坫遐看幾分鐘則看出來啦,寫三字“字”,寫“林青霞”啦!
伊自按呢坫遐咧 挵幹𧮙!唬,使恁母,畫到,凶到傳儂幹!
佫害恁父半暝去驚著!
自按呢坫遐tshi落去挵幹𧮙囉!故事就是按呢仔囉。

Comments


oyd1992
笑死了哈哈哈哈哈哈哈

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Xiāo Huá Guó 蕭華國. 2015. 講述一個發生在晉江東石高中的故事 [Jiǎng Shù Yí Gè Fā Shēng Zài Jìn Jiāng Dōng Shí Gāo​zhōng De Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/17
bibtex
@incollection{xyy2015jiangshuyigefashengzaijinjiangdongshigao​zhongdegu​shi,
  author = {Xiāo Huá Guó 蕭華國},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {講述一個發生在晉江東石高中的故事 Jiǎng Shù Yí Gè Fā Shēng Zài Jìn Jiāng Dōng Shí Gāo​zhōng De Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/551263f32bd553667befb8af/0},
  note = {accessed 2024/04/17},
  year = {2015}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.