register
lost password

恩頭 2001 m

回家的路上 2014/11/07

language variety: 海陸 Hǎilù客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 龍潭鄉 Lóngtánxiāng桃園縣 Táoyuán County台灣 Táiwān

uploaded by: 葉玉嬌 2014/11/07


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
轉屋个路項。
zhon33 vuk5 gai21 lu33 hong33。
在平常時,阿爸、阿姆愛上班,
cai33 pin33 shong55 shi55,a33 ba53、a33 me53 oi21 shong53 ban53,
所以,我一到放學个時節,
so24 rhi53,ngai55 do21 biong21 hok2 gai21 shi55 ziet5,
就會分安親班个先生接去。等到阿爸下班,
ciu33 voi33 bun53 on53 cin53 ban53 gai21 sin53 sang53 ziap2 hi21。den33 do21 a33 ba53 ha53 ban53,
佢正來駛車載我轉屋下。
gi55 zhang21 loi55 sii33 cha53 zai21 ngai55 zhon33 vuk5 ha53。
平常時,坐在轎車肚,
pin55 shong55 shi55,co53 cai33 kiau33 cha53 du24,
我會認真看馬路項个光景。
ngai55 voi33 ngin33 zhin53 kon21 ma53 lu33 hong33 gai21 gong53 gin24。
有一日,我愛轉屋个路項,
rhiu53 rhit2 ngit5,ngai55 oi21 zhon33 vuk5 gai21 lu33 hong33,
聽著路頭項个救護車oˇ咿~~~ oˇ咿~~~緊響,
tang21 do24 lu33 teu55 hong33 gai21 giu21 fu33 cha53 o21 ngi55~~~o21 ngi55~~~gin24 hiong24,
原來係在頭前,無幾遠个位所,
ngien55 loi55 he21 cai33 teu55 cien55,mo55 git2 rhan24 gai21 vui33 so24,
發生了得人驚个車禍。
fat2 sen53 liau24 det2 ngin55 giang53 gai21 cha53 fo21。
我經過發生車禍个路項,
ngai55 fat2 sen53 cha53 fo21 gai21 lu33 hong33,
看著有一台(歐兜vai‵)橫下來,
kon21 do24 rhiu53 rhit2 toi55 (o33 do55 vai53) vang33 ha53 loi55,
係分轎車撞著,
he21 bun53 kiau33 cha53 cong33 do24,
騎車个人,戴等安全帽嗄睡到路中央,
ki55 cha53 gai21 ngin55,dai21 den24 on53 cion55 mo33 sa21 shoi21 do21 lu33 dung53 ong53,
現場也流了滿地泥个血,
hien33 chong55 rha33 liu55 liau24 man53 ti33 nai55 gai21 hiet,
看著盡得人畏。車禍現場,
kon21 du24 cin33 det2 ngin55 vui21。cha53 fo21 hien33 chong55,
我看著來了幾个警察在該處理交通事故。
ngai55 kon21 do24 loi55 liau24 gia33 gai21 gin21 cat5 cai33 gai55 chu33 li53 gau53 tung53 sii33 gu21。
學校先生常常講:亻恩俚做任何事情都愛注意安全,
hok2 gau24 sin53 sang53 shong55 shong55 gong24: en53 li55 zo21 rhim33 ho55 sii33 cin55 du33 oi21 zhu21 rhi21 on53 cion55,
尤其係在馬路項,
rhiu55 ki55 he21 cai33 ma53 lu33 hong33,
有恁多車仔來來往往,更加愛小心注意,
rhiu53 an53 do53 cha53 er55 loi55 loi55 vong53 vong53,gien21 ga53 oi21 siau33 sim53 zhu21 rhi21,
一滴仔就做毋得拿恩俚寶貴个生命開玩笑!
rhit2 dit5 er55 ciu33 zo21 m55 det5 na53 en53 li55 bo33 gui21 gai21 sen53 miang33 koi53 van55 siau21!
因為,這下个細人仔,
rhin53 vui33,lia24 ha33 gai21 se21 ngin55 er55,
逐个都係寶!也係爺哀个心頭肉!
dak2 gai21 du33 he21 bo24!rha33 he21 rha55 oi53 gai21 sim53 teu55 ngiuk5!
所以,老古人言講:
so24 rhi53,lo33 gu33 ngin55 ngien55 gong24:
爺娘惜子長江水,
rha33 ngiong55 siak2 zii24 chong55 gong53 shui24,
子想爺娘擔竿長。
zii24 siong33 rha55 ngiong55 dam21 gon53 chong55。
又有一擺,我自家去超市買東西,
rhiu24 rhiu53 rhit2 bai24,ngai55 cit2 ga53 hi21 chau53 shi33 mai53 dung53 si53,
在愛轉屋下个路上,行過一條細巷仔,
cai33 oi21 zhon33 vuk5 ha53 gai21 lu33 shong33,hang55 go21 rhit2 tiau55 se21 hong33 er55,
一盆水,忽然間嗄從樓頂倒下來,
rhit2 pun55 shui24,fut2 rhan55 gien53 sa21 ciung55 leu55 dang24 do33 ha53 loi55,
堵堵好灑倒在我个頭那項,
du33 du33 ho24 sa33 do33 ngai55 gai21 teu55 na55 hong33,
害我分水淋到歸身澇勞,溼撘搭仔,
hoi33 ngai55 bun53 shui24 lim55 do21 gui53 shin53 lau55 lau55,ship2 dap2 dap2 er55,
我黏時在細巷肚大聲開嘴講:
ngai55 ngiam55 shi55 cai33 se21 hong33 du24 tai33 shang53 koi53 zhoi21 gong24:
「係麼人啊!」恁無公德心,摎水倒下來。
「he21 ma33 ngin55!」an53 mo55 gung53 det2 sim53,lau53 shui24 do33 ha53 loi55。
突然間,有一個伯姆,對樓頂細聲摎我講:
tut2 rhan55 gien53,rhiu53 rhit2 gai21 bak2 me53,dui21 leu55 dang24 se21 shang53 lau53 ngai55 gong24:
「敗事啦!敗事啦!這水係洗米个米汁水,
「pai53 she21 la21!pai53 she21 la21!lia24 shui24 he21 se33 mi24 gai21 mi33 zhip2 shui24,
我毋知樓下有人經過」。所以,細朋友,我摎你回失禮啦!
ngai55 m55 di53 leu55 ha53 rhiu53 ngin55 gin53 go21」。so24 rhi53,se21 pen55 rhiu53,ngai55 lau53 ngi55 fui55 shit2 li53 la21!
從這擺个經驗,雖然分我留下當毋好个回憶,
ciung55 lia24 bai24 gai21 gin53 ngiam33,sui53 rhan55 bun53 ngai55 liu55 ha53 dong53 m55 ho24 gai21 fui55 rhi21,
也分我學習著:行路个人,一定愛維護自家个權利,
rha33 bun53 ngai55 hok2 sip2 do24:hang55 lu33 gai21 ngin55 ,rhit2 tin33 oi21 vui55 fu33 cit2 ga53 gai21 kien55 li33,
做毋得將馬路當做係自家个後院,
zo21 m55 det5 ziong53 ma53 lu33 dong53 zo21 he21 cit2 ga53 gai21 heu33 rhan21,
影響了別人个交通安全。
rhang33 hiong33 le53 pet2 ngin5 gai21 gau53 tung53 on53 cion55。
在轉屋个路項,會發生你想毋著个事情?
cai33 zhon33 vuk5 gai21 lu33 hong33,voi33 fat2 sen53 ngi55 siong33 m55 do24 gai21 sii33 cin55?
像路項看著車禍、救護車去搶救人,
ciong33 lu33 hong33 kon21 do24 cha53 fo21、giu21 fu33 cha53 hi21 ciong33 giu21 ngin55,
消防車去搶救火災、災難,
siau53 fong55 cha53 hi21 ciong33 giu21 fo33 zai53、zai53 nan33,
因為,水火無情,
rhin53 vui33,shui33 fo24 mo55 cin55,
一滴仔就無爭差。
rhit2 dit5 er55 ciu33 mo55 zang53 ca53 。
在平常時个生活愛注意安全。
cai55 pin55 shong55 shi55 gai21 sen53 fat2 oi21 zhu21 rhi21 on53 cion55 。
全部都提醒恩俚,
cion55 pu33 du33 ti55 siang24 en53 li55,
行馬路、過馬路,駛車出門去遊尞,
hang55 ma53 lu33、go21 ma53 lu33,sii33 cha53 chut2 mun55 hi53 rhiu55 liau33,
更加愛注意小心。阿姆長透講:
gien21 ga53 oi21 zhu21 rhi21 siau33 sim53。a33 me53 chong55 teu21 gong24:
食到老,學到老。
shit2 do21 lo24,hok2 do21 lo24。
恩俚做人啊!食一歲,學一歲;
en53 li55 zo21 ngin55 a53!shit2 rhit2 soi21, hok2 rhit2 soi21;

Comments


Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
ēN Tóu 恩頭. 2014. 回家的路上 [Huí​jiā De Lù​shang]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/17
bibtex
@incollection{xyy2014hui​jiadelu​shang,
  author = {ēN Tóu 恩頭},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {回家的路上 Huí​jiā De Lù​shang},
  URL = {https://phonemica.net/x/545c968f2bd553f84252cf70/0},
  note = {accessed 2024/04/17},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.