register
lost password

Fiddle 1993 m

宁波的一个故事 2014/10/10

language variety: 甬江小片 Yǒngjiāng太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 海曙区 Hǎishǔqū宁波市 Níngbō City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: fiddle 2014/10/11


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
啊,吤我是宁波人嘛
a, ka ngo zy ninpohnin ma
Well I am Ningbonese
该晌来的一只大学
kihzaon letih ihtsah daghoh
I am now studying in a university.
吤我读大学之前时格来宁波生活,读小学,初中,高中嘛
ka ngo doh-daghoh tsyzhi zykah le ninpoh senwah, doh shioghoh,tshutson, kautson ma
I lived in Ningbo before I entered University
吤宁波话还从小讲到大嘛
ka ninpohgho gha dzonshio-kaondaudou ma
吤大嘞我该晌介长日脚来外头
ka doulah ngo kihzaon ka-jian-nincih le ngadeu
箇末,可能自家讲个宁波话还勿大正宗
kahmah, kounen zhiko kaon goh ninpohgho gha vah-da-cintson
讲个口音些些可能还有眼变化,搭眼正宗宁波人讲出来
kaon goh keuin shihshih kounen gha yu\'ngae pihu, tah cintson-ninpohnin kaon-tshohle
交关地道闲话已经有眼各样嘞嘛
ciokuae didau ghaegho icin yu\'ngae kohyan lah ma
吤我对宁波话感情还蛮深个嘛
ka ngo tei ninpohgho kijin gha mae shin goh ma
啊,我还希望该种闲话好时格传落去么
a, ngo gha shivaon kihzon-ghaegho hau zykah dzoelohchi mah
吤讲到宁波话我倒是忖着一件蛮有意思个事体
ka kaon tau ninpohgho ngo tauzy tshenzoh ihci mae-iuisy goh zythi
吤就人家勿是讲,宁(能)使搭苏州人,啊,
ka jiu ninko vahzy kaon, nensy tah suciu\'nin, a,
吵架,勿搭宁波人讲闲话
tshauko,vahtah ninpohnin kaon-ghaegho
吤讲起来啊啥宁波话听起来会比较硬,对𠊉,“戆”“戆”,“戆戆”响
ka kaon-chi-le asoh ninpohghothin-chi-le wei picio gha, teivei, gaon gaon, gaongaon-shian
吤(有)我听见有人来的讲嘛,是因为
ka (yu) ngo thinci yu\'nin letih kaon ma, zy inwei
因为江南该底古代辰光大部分人全部是种田/地嘛,种田/地为生
inwei kaonnei kihti kude zonkuaon dabuven-nin dzoebu zy tsondi ma, tsondi weisen
吤江南人本身就讲闲话像苏州人一样个蛮多,对𠊉
ka kaonneinin penshin jiu kaon-ghaegho zhian suciu\'nin ihyan goh mae tou, teivei
杭州人介么,讲闲话比较软脱皮一样嘛
ghaonciu\'nin kamah, kaon-ghaegho picio niuthahbi ihyan ma
吤宁波人搭其拉各样,宁波人来闲早子辰光是
ka ninpohnin tah jihlah kohyan, ninpohnin le ghaetsautsy zonkuaon zy
交关多人是出海抲鱼个
ciokuae-tou-nin zy tshohhe kho\'ng goh
吤出海抲鱼风大浪大,吤侬介么软脱皮介讲闲话人家听嘞明𠲎
ka tshohhe-kho\'ng fon-dou-laon-dou,ka nou kamah niuthahbi ka kaon-ghaegho ninko thin-lah-min vah
听勿明咋弄?吤就开始慢慢变化嘞嘛
thin-vah-min dzalon? ka jiu kesy maemae-pihu lah ma
变成该种“戆戆”响该种,对𠊉
pijin kihtson gaongaon-shian kihtson, teivei
好听嘞煞清爽嘛,嗯,吤讲讲还蛮有道理嘛
hau thin lah sah-chinsaon ma, ng, ka kaonkaon gha mae yu dauli ma
啊,啧,吤该晌先讲到该底好嘞,我还忖勿出有啥东西好讲
a, tsah, ka kihzaon shi kaon tau kihti haulei, ngo gha tshen-vah-tshoh yu soh tonshi hau kaon
下遭又忖着有啥东西要讲,到辰光再讲吧,嗯,再会
ghotsau yu tshenzoh yu soh-tonshi io kaon,tau zonkuaon tse kaon bah, ng, tsewei

Comments


robindot
有被普通话影响到痕迹

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Fiddle Fiddle. 2014. 宁波的一个故事 [Níng​bō De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2022/01/26
bibtex
@incollection{xyy2014ning​bodeyigegu​shi,
  author = {Fiddle Fiddle},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {宁波的一个故事 Níng​bō De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/5438ebc52bd5533f1d97655b/0},
  note = {accessed 2022/01/26},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.