register
lost password

小晰同学 1994 m

苍南的一个故事 2014/02/04

language variety: 浙東小片 Zhèdōng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 苍南县 Cāngnánxiàn温州市 Wēnzhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: 小晰同学 2014/02/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
逐个好,我就講一个我倒來路呢的故事。
Ta̍k-ke hó, guá tsiū kóng tsi̍t ê guá tó-lâi lōo-ne--ê kòo-sīr.
Hi everyone, I’m going to tell a story from the road back home.
其實我學堂离我厝裏犹無偌遠,我就是喜歡坐動車的彼種感覺。
Kî-si̍t guá o̍h-tn̂g lī guá tshù-lāi iá bô guā hn̄g, guá tiō sī hí-huann tsēr tōng-tshia--ê hit tsióng kán-kak
Actually, my school isn’t that far from home. I just like the feeling of taking the fast train.
嗯...我早早就買好動車票。世界真大,世界猶真细。
Ng....guá tsá-tsá tio̍h bué hó tōng-tshia phiò, sè-kài tsin tuā, sè-kài iá tsin suè.
I bought my ticket really early on. The world is really big -- it’s also very small.
我蹲動車頂碰着我小學同學,當時我無座位。
Guá tun tōng-tshia tíng phōng-tio̍h guá sió-o̍h tông-o̍h, tong-sî guá bô tsō-uī
I ran into my elementary school classmate on the train, I didn’t have a seat
來來去去的人啊將我[甲夾]來[甲夾]去,無想著我予……我予人[足屯]一下。
lâi-lâi khìr-khìr--ê lâng tsiong guá khueh--lâi khueh--khìr, bô siūnn kàu guá hōo....guá hōo lâng thún--tsi̍t-ē
People coming and going everywhere, pushing and squeezing, didn’t imagine someone would actually step on me
你会曉是誰麼?就是我的小學同學,然阮就一路按呢冇講,就講到站矣。
Lí ē-hiáu sī siánn--moh? tsiū sī guá--ê sió-o̍h tông-o̍h, liân gún tiō tsi̍t-lōo an-ne phâng-kóng, tsiū kóng kàu tsam--ah.
And guess who it was? Actually this classmate, and so we ended up talking the whole trip until we arrived.

Comments


林生南2014
这个能听懂!浙南闽语我大致能听懂约六七成。
小晰同学2014
写台罗不容易啊!!!求赞啊!!!
a75353602014
我是潮汕人,基本上都听得懂
leo2014
偶猜你同学是先看到你,故意滴!
yoxem2014
除了一些詞和聲調以外,和台灣閩南語幾乎相同。 這裡的注音不是台羅 orz。
yoxem2014
將發音轉成臺羅和台灣教育部辭典用字。感覺浙南閩語有點像不才比較生疏的泉腔,如有拼誤請更正。
张炜鑫2014
泉州晋江人路过,完全听得懂..。。支持发扬本土方言
zayton2014
和泉州话相近。
吳宇倫2014
都是閩南語,福臺一家嘛,我覺得粵語閩南語都統一得很好,怎麼吳語就這麼稀疏,分支太多太雜。漢語就不說了

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Xiǎo Xī Tóng​xué 小晰同学. 2014. 苍南的一个故事 [Cāng​nán De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/15
bibtex
@incollection{xyy2014cang​nandeyigegu​shi,
  author = {Xiǎo Xī Tóng​xué 小晰同学},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {苍南的一个故事 Cāng​nán De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/5437484a2bd553180882aba3/0},
  note = {accessed 2024/07/15},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.