register
lost password

五角星 1993 m

萧山的一个故事 2014/01/12

language variety: 臨紹小片 Línshào太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 萧山区 Xiāoshānqū杭州市 Hángzhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: 五角星 2014/01/12


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
上夜夜頭睏覺个辰光,我想歹起,在东起我六歲个辰光,伢个孃孃,
渠撥得我兩隻碗、兩個銅板,謳我去買一個銅板个醬油、
一個銅板个醋。我走到門口頭跌得跤,我忘記壞哉,
到底何裏个銅板買醋,何裏个銅板買醬油呢。我再歸歹去問伢孃孃。
渠話:“咳耶,偌個小人哪个介獃个,兩個銅板弗是一樣生个!”

Comments


何晨烨2014
赞一个。回澜桥,好想家

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Wǔ​jiǎo​xīng 五角星. 2014. 萧山的一个故事 [Xiāo​shān De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/02/25
bibtex
@incollection{xyy2014xiao​shandeyigegu​shi,
  author = {Wǔ​jiǎo​xīng 五角星},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {萧山的一个故事 Xiāo​shān De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748402bd553180882ab83/0},
  note = {accessed 2024/02/25},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.