register
lost password

neotan 1988 m

与奶奶的对话 2014/05/04

language variety: 粵北片 Yuèběi客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 仁化县 Rénhuàxiàn韶关市 Sháoguān City广东省 Guǎngdōng

uploaded by: neotan 2014/05/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
清明前个一日,我婆同我講:“吂几多日就系清明了啊,
cenn55 min24 qien21 ge21 it2 ngit24,ngai24 po21 tung55 ngai55 gong53:mang55 git2 do24 ngit2 qiu55 he55 cenn55 min21 lak2 a21,
吾二伯、细叔,应该也差毋多会來归,搭吾公浇地捞。
m21 ngi55 bak2 se55 suk2,in55 goi24 ia55 cam53 m21 do24 voi55 loi21 gui24,dap2 m21 geng21 za21 ti55 lau21。
我前日暗晡哦,天都無光就起跆捞。”我贴及我婆个耳朵问佢:
ngai21 qien21 it2 ngit2 am21 bu53 o53,tien33 du55 mo21 gong33 jiu55 sii55 tai55 lau21。ngai21 jien21 gi33 ngai21 po21 ge55 ngi53 duo24 mun55 gi21:
“毋做甚得睡唔着啊?”我婆话:“我梦到吾公捞,
m21 zu24 siin55 der21 song55 m21 cok5 a24?ngai21 po21 va55:ngai21 meng55 do33 ng33 gang53 lau53,
老家伙就坐得前我个床面前,一直笑眯眯,死別个恁久,
lau53 ga24 ho21 qiu55 co24 der21 qien55 ngai21 ge55 cong21 mien55 qian21,i24 sii55 siau53 mi53 mi53,si21 bet5 ge55 an53 giu53,
我還是一次梦到吾公,毋来毋会想给,想甚麼?!我一次都毋想!”
ngai21 hai21 qi21 it2 cii21 meng55 do53 ng21 geng21,mu21 loi21 m21 voi55 xiong53 ge21,xiong21 sii55 mer55?ngai21 it2 cii55 du55 m21 xiong53!
哦吼,系我婆发梦发同我公捞。我又问:
o53 ho5,he55 ngai24 po21 fa33 meng55 fa33 teng21 ngai21 geng21 lau21。ngai21 iu55 mun33:
“佢有無同講甚麼呀?講分我听啊。”我婆转過面西,
gi55 iu55 mo55 teng24 gong33 sii55 me55 ia21?gong53 bun53 ngai55 tiann55 a24。ngai55 po21 zon53 go55 mien55 si21,
斜斜連梦捞一眼耐凯,话:“無有!一句话都無講,
qia21 qia21 lien21 meng55 lau21 it2 ngien21 no53 kai21,va55:mo55 iu53!it21 gi21 fa21 du21 mo55 gong53,
要佢死个时个一样,甚麼都毋留一句。”
iau55 gi55 si53 ge21 sii53 ge21 i21 iong55,sii24 me55 do55 m53 liu21 gi55。

Comments


葉玉嬌2014
這个作夢的故事,和阿婆的對話,挺有趣的。韶官方言和梅州客家話有些接近,但帶有一點閩南腔的鼻化元音。
jelon.l2014
赣州南部的话跟这个差不多 能听懂

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Neotan neotan. 2014. 与奶奶的对话 [Yǔ Nǎi​nai De Duì​huà]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/06/23
bibtex
@incollection{xyy2014yunai​naidedui​hua,
  author = {Neotan neotan},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {与奶奶的对话 Yǔ Nǎi​nai De Duì​huà},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748272bd553180882ab29/0},
  note = {accessed 2024/06/23},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.