register
lost password

赵先生 1985 m

乐都的一个故事 2013/08/06

language variety: 隴疆片 Lǒngjiāng中原官話 Zhōngyuán官話 Mandarin漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 乐都县 Lèdūxiàn海东地区 Hǎidōngdìqū青海省 Qīnghǎi

uploaded by: kellen 2013/08/06


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
骨节儿骨节儿当当,猫儿跳到缸上,缸扒倒,水倒掉,兔儿姐姐烙馍馍。
kᶠʏ ʨjɿ kᶠʏ ʨjɿ tɔ̃ tɔ̃ mɔ æ tʰiɔ tɔ kɑ̃ ʂɔ̃ kɔ̃ pa tɔ fɪ tɔ tiɔ tᶠʰʏ æ ʨi ʨi luɤ mo mo
烙下了八十八半个,你一个,我一个,给山里这哥哥丢下了少半个
luo xa liɔ pa ʂʅ pa pã kɤ ȵi zɿ kɤ vɤ zɿ kɤ kɪ ʂã li ti kɤ kɤ tiɯ xa liɔ ʂɔ pã kɤ
挡羊娃来了要馍馍,馍馍来?狼吃了,狼来?钻洞了,洞来?草塞了,草来?牛吃了.
tɔ̃ iɔ̃ ua læ liɔ iɔ mo mo mo mo læ lɔ̃ tʂʰʅ liɔ lɔ̃ læ ʦuã tuŋ liɔ tuŋ læ ʦʰɔ sæ liɔ taʰɔ læ ȵiɯ tʂʰʅ liɔ
牛来?上山了;山来?雪盖了;雪来?消水了;水来?和泥了;泥来?墙漫了。
ȵiɯ læ ʂɔ̃ ʂã liɔ ʂã læ ɕyɛ kæ liɔ ɕyɛ læ ɕiɔ fɪ liɔ fɪ læ xu mjɿ liɔ mjɿ læ ʨʰiɔ̃ mã liɔ
墙来?猪喙了;猪来?猪家阿爷一顿榔头打死了;猪头来?
ʨʰiɔ̃ læ tʂᶠʏ xuɪ liɔ tʂᶠʏ læ tʂᶠʏ ʨia a iɛ jɿ tuŋ lɔ̃ tʰɯ ta sɿ liɔ tʂᶠʏ tʰɯ læ
煮到炕洞了;猪尾巴来?扫掉案板了;猪耳朵来?
tʂᶠʏ tɔ kʰɔ̃ tuŋ liɔ tʂᶠʏ jɿ pa læ sɔ tiɔ ã pã liɔ tʂᶠʏ æ tuo læ
当掉抹布了;猪皮皮儿来?绷掉鼓鼓了;绷下着鼓鼓来?
tɔ̃ tiɔ ma pᶠʏ liɔ tʂᶠʏ pʰjɿ pʰjɿ læ pɤŋ tiɔ kᶠʏ kᶠʏ liɔ pɤŋ xa tʂɔ kᶠʏ kᶠʏ læ
尕娃们三棒两锤打烂了
ka ua mɤŋ sã pɔ̃ liɔ tʃuɪ ta lã liɔ

Comments


Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Zhào Xiān​sheng 赵先生. 2013. 乐都的一个故事 [Lè​dū De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/23
bibtex
@incollection{xyy2013le​dudeyigegu​shi,
  author = {Zhào Xiān​sheng 赵先生},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {乐都的一个故事 Lè​dū De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab76/0},
  note = {accessed 2024/05/23},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.