register
lost password

囧斯基 1994 m

崇明的一个故事 2013/10/24

language variety: 上海小片 Shànghǎi太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 崇明县 Chóngmíngxiàn上海市 Shànghǎi City

uploaded by: kellen 2013/10/24


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
听众朋友们大家好,啊。。吾今朝小伙伴呒宁脱吾浪勒一道,咯咾吾只好自家一个人发语音了。
明朝头吾俚可能来一(道)发就是“集体的教程”,啊。。眼头吾勒阳台浪向
吃月饼,看看月亮,大是大得来,亮末亮得来像脚盆一样,开心来啰。
乃末回转到电脑浪向(放)”方方圆圆”,啊哇姆妈娘!吓煞脱,魂落脱特。

Comments


hydrogenriver2014
这段语音夹杂了好多普通话。虽然从部分方言发音听得出是当地人,但是讲得很不地道。而且口齿不清,语言的节奏都没了。怎么能这样呢?
soga2014
凌乱,我崇明人都听不清楚有些地方。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Jiǒng Sī Jī 囧斯基. 2013. 崇明的一个故事 [Chóng​míng De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/06/23
bibtex
@incollection{xyy2013chong​mingdeyigegu​shi,
  author = {Jiǒng Sī Jī 囧斯基},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {崇明的一个故事 Chóng​míng De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab07/0},
  note = {accessed 2024/06/23},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.