register
lost password

卫华 1978 m

台州市的一个故事 2013/07/04

language variety: 台州片 Táizhōu吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 台州市 Tāizhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: kellen 2013/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
爾好,我瑲朞人在上海。
Nk hau, nko chian ki gnin ze zaon he.
Hello, Im in Shanghai now.
其實我是台州杜橋鎮人,我記得杜橋話裏頭嘸有「爾好」箇種講法個酐。
Gi zeq nko zy the cioe dou giau tzen gnin, nko ki teq dou giau wa li doe m iou nk hau keq cion kaon faeq keq haon.
Actually im from DuQiao Town, TaiZhou City. I remember there is no version for say ‘nihao’ (hello) in DuQiao language.
一般都是講,比方講「孃姨好」、「伯爺好」、「阿叔ㄦ」好或者解某箇種,「爾好」一定是普通話裏頭傳過來個。
Iq pae tou zy kaon, pi faon kaon gnian yi hau, paq ya hau, aq xion hau waq cia ka m keq cion, nk hau iq din zy phu thon wa lhi doe djieu ku le keq.
Generally, when we meet someone, we say auntie(niang yi), uncle(bobo, shushu) and so on, the ‘nihao’ (hello) is come from Mandarin.
我搭爾台州,咋生講講,其實我感覺酐我搭爾浙江雖然講是省,
nko ten the cioe, tseq sen kaon kaon, gi zeq nko kae kaoq haon nko ten cieq kaon xiu jie kaon zy san,
Our TaiZhou, how can we say, although i feel ZheJiang is a province,
在全國是比較細個一隻省,但是箇人口密度猴大。
ze jieu kuoq zy pi kau xi keq iq tzaq san, dae zy keq gnin khoe miq dou yoe dou.
It is a small province in China, but it is got a high population density.
嚇個講話個種數也是猴多個,箇搭我搭爾台州。台州原先是一個地區,後來撤地改市爻。
haq keq kaon wa keq cion sou aq zy yoe tou keq, keq teq nko ten the cioe. The cioe gnieu xie zy iq keq di khiu, oe le tseq di ke zy rau.
便成爻台州市,裏面比方講臨海、黃岩、椒江,溫嶺,玉環。
bie jin rau the cioe zy, lhi mie pi faon kaon lin he, waon ngae, ciau kaon, uen lhin, gnioq wae
箇面酐,都稍爲有點相像個,像臨海話、太平話
keq mie haon, tou sau we iou tin xian jian keq, jian lin he wa, tha bin wa
拔是溫嶺話,作爲代表性個,箇面算南片,北片箇邊比方講三門、
baeq zy uen lhin wa, tzaoq we de piau xin keq, keq mie seu ne phie, poq phie koq pie pi faon kaon sae men,
天台、仙居箇面呢又是一塊,代表個比如講台州話。
thie the, xie kiu keq mie nhe yoe zy iq khue, de piau keq pi jiu kaon the cioe wa.
嚇箇台州裏,反正基本上每耷ㄦ地方個話,多多少少都有點弗一樣,不過還好台州人基本上聽是都會聽懂。
Haq keq the cioe lhi, fae cin ki pen zaon mhe tae di faon keq wa tou tou xiau xiau tou iou tie feq iq yan, peq ku wae hau the cioe gnin ki pen zaon thin zy tou ueq thin ton
但是講來還是有點弗一樣個,我瑲朞三十幾歲應該講是杜橋話應該講是還算標準個酐
dae zy kaon le wae zy iou tin faeq yan keq, nko chian ki sae jiq ki xiu in ke kaon zy dou giau wa in ke kaon wae seu piau ciun keq haon
瑲朞個小猢猻都講普通話比較多,兩朞時講來都有點fe標準爻,包括我感覺我自己外婆箇幫人個話瑲朞慢慢而都已經開始消失爻,嘸有爻。
chian ki keq xiau wu sen tou kaon phu thon wa pi kau tou, iou lhian ki kaon leq tou iou tie fe piau ciun, pau kuoq nko ke kaoq nko zy ki nga bu keq paon gnin kaon keq wa chian ki tou mae mae zy i kin khe sy xiau xiq rau, m ioe rau.
The little boys who speak Mandarin more time, and speaking localism are not standard sometimes, including me, I feel the language which my grandma and people like her speaking is beginning disappear slowly, even die away.
有點話拔基本上弗講猛爻。
ioe tin wa baeq ki pen zaon feq kaon mhan rau.
我接落去畀大家拔講一個小故事,可以講繞口令樣個,講有一個女個到醫院裏,
Nko cieq leq khe peq da cia kaon iq keq xiau ku zy, kho i kaon teq keq lau(jiau) khoe lin yan, kaon yoe iq keq kniu keq tau i yeu deq,
I now tell to everyone a small story, just like a tongue twister, it was said that a woman went to the hospital,
做...做...做...講何某啊..做流產,嚇箇醫生搭姖講,
tzou...tzou...tzou...kaon ra m aq, tzou lioe tsae, haq keq i san taeq ge kaon,
do...do...do...say what..do abortion, then the doctor said to her,
畀姖一趟講,箇人怎生箇點個!嚇箇女個講,我弗想箇點個,佢刻板要箇點,
peq ge iq thaon kaon, keq gnin tseq sen keq tie keq! Haq keq kniu keq kaon, nko feq xian keq tie keq, ge kheq pae iau keq tie,
曉得箇點伐,我拔弗箇點爻,箇次箇點爻,下次我拔弗箇點爻,嘿嘿嘿,箇話講得有點繞口令樣個,不過應該會聽懂酐。
hiau teq keq tie veq, nko feq keq tie rau, keq tsy keq tie rau, o tsy nko beq feq keq tie rau, heq heq heq, keq wa kaon teq ioe tie lau(jiau) khoe lin yan tie, peq ku in ke ueq thin thon haon.
Knew will like this, I would not do like this, this time like this, next time wont like this, Hahaaa, just seems a tongue twister, but, you know it.
反正普通話拔有點麻煩爻,所以我搭爾箇種台州話裏頭還是有自己個箇種味道。
fae cin phu thon wa beq iou tin mo vae rau, sou i nko ten keq cion the cioe wa lhi doe wae zy iou zy ki keq keq cion mi dau.
今日ㄦ拔搭大家拔講到耷ㄦ止,下次再講,謝謝!
Hau, ki gnin beq teq da cia beq kaon tau keq teq tzy, o tsy tze kaon, jia jia!
That‘s all for today, Ill tell you more next time, thank you!

Comments


auphilia
怎么感觉这个台州话好像比较偏普通话?我不是台州人但是我看字幕都能听懂是说到哪个地方了。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Wèi Huá 卫华. 2013. 台州市的一个故事 [Tāi​zhōu​shì De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/19
bibtex
@incollection{xyy2013tai​zhou​shideyigegu​shi,
  author = {Wèi Huá 卫华},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {台州市的一个故事 Tāi​zhōu​shì De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab02/0},
  note = {accessed 2024/05/19},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.