register
lost password

邱女士 1956 f

台南的一个故事 2013/04/20

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 台南縣 Táinán County台灣 Táiwān

uploaded by: 邱翊庭 2013/04/20


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
恩...我姓邱乎...我是今年六十三歲。
我這馬蹛佇桃園
我的故鄉是
guá ê kòo-hiong sī
臺南縣,這馬已經改臺南市啊
啊因為我起來佇桃園,我著彼工想想...走落去
車開落...就走去南部...想欲行行兮
啊走去到嘉義東石的時陣
自太保落高速公路口,著走去揣阮一个叔伯小弟
啊伊著佇遐咧,佇海邊掠魚,掠土龍
阿出去......出去...港

Comments


oyd1992
老兄像是喝多了录得

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Qiū Nǚ​shì 邱女士. 2013. 台南的一个故事 [Tái​nán De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/06/23
bibtex
@incollection{xyy2013tai​nandeyigegu​shi,
  author = {Qiū Nǚ​shì 邱女士},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {台南的一个故事 Tái​nán De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543743f42bd553f90382aacd/1},
  note = {accessed 2024/06/23},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.