register
lost password

Rhiap Giau Giau 1966 f

中坜市的一个故事 2014/01/03

language variety: 海陸 Hǎilù客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 中壢市 Zhōnglì City桃園縣 Táoyuán County台灣 Táiwān

uploaded by: 葉玉嬌 2014/01/03


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
亻厓係葉玉嬌,桃園縣中壢市人。從細出世到過嶺里个客家莊。
ngai55 he11 rhab2 ngiug2 giau53,to55 rhan55 rhan11 zhong53 lag5 shi33 ngin55,qiung55 se11 chud2 she11 do21 go11 liang53 li53 gai11 hag5 ga53 zong53。
後來又徙到新屋鄉戴,這下在科園國小教客語。
heu33 loi55 rhiu24 sai33 do21 sin53 vug5 hiong53 dai11,lia24 ha33 cai33 ko53 rhan55 gued2siau24 gau53 hag5 ngi53 。
教客家話已經有十二年了。目前還在該認真、煞猛、打拚、學習。
gau53 hag5 ga53 fa11 i24 gin53 rhiu53 shib2 ngi33 le53。mug5 qian55 han55 cai33 gai55 ngin33 zhin53、 sad5 mang53、da24 biang11、 hag2 sib2。
亻恩俚老祖先个語言、文化、山歌、民俗、信仰等。
en53 li55 lo24 zu24 xien53 gai11 ngi53 ngien55 、vun55 fa11 、san53 go53、min55 siug2、sin11 ngiong24 den24。
亻厓試著做一個客家子弟, 愛會講客家話, 這係最基本个。
ngai55 chi11 do24 zo11 rhid gai11 hag5 ga53 zii24 ti33,oi11 voi33 gong24 hag5 ga53 fa11,lia24 he11 zui11 gi53 bun24 gai11。
認同自家族群文化,發揚傳承。我以做一个客家人為最光榮个事情。
ngin33 tung55 cii33 ga53 cug2 kiun55 vun55 fa11,fad5 rhong55 chon55 shin55 。ngai55 rhi53 zo11 rhid5 gai11 hak5 ga53 ngin55 vui55 zui11 gong53 rhung55 gai11 sii33 qin55。

Comments


淮扬人2014
今天在优酷看到这个网站,特来支持一下
intern2014
完全听不懂:( 求翻译!
toppipi2014
有点像韩国话
aipao2014
讲的是客家话饶平腔还是诏安腔啊?很标准的发音。
aipao2014
也有可能是海陆腔,反正跟四县腔(梅州四县)声调有差距。所以大部分客家人听起来怪怪的。
葉玉嬌2014
這鄉音是在台灣新竹海陸腔的客家話,已經有打上字幕和普通話翻譯了。
风采流光2014
中坜过岭不是饶平客的聚集地么?
葉玉嬌2014
中壢過嶺里是饒平客家話的聚集地,只因為我阿公最早是住在楊梅鎮上的高山頂,後來搬到過嶺居住20多年。所以我講阿公的海陸客家話。但是我有許多講饒平客家話的朋友,現在可以聽得懂一些。
风采流光2014
哦哦,其实台湾那边我是不怎么了解的,我是大陆饶平人,不过不是讲客话。台湾各腔客家话没有像闽南话那样合流哦
yuloucn2014
新分区中为客家话海陆片
yoxem2014
> 风采流光:台灣客語五大腔和閩南語比起來歧異性大,不過四縣海陸之間有混合腔。
葉玉嬌2014
回應Yoxem:在台灣混腔調的地方有新一派專家學者說:楊梅,南庄,寶山為四海腔,有微捲舌的舌面聲母音(zh,ch.sh,rh),是四縣腔聲調加海陸腔音韻。關西為海四腔,海陸腔的聲調加四縣腔的音韻。我有一個朋友嫁入王姓家族,住在新屋鄉社子村是講繞平腔。新屋鄉的呂姓家族,講的是豐順客家話。例如:ngia53 e21 he55,go55 do33 ne55。(意思是你的鞋沾到泥巴。)其他像新北市的石門區練姓講武平客家話,新屋鄉康榔村陳姓講長樂腔客家話可能已經消失了,聽不到啊!。
比戏剧戏剧2014
阿姨好棒!和我们惠州的发音相同,音调不同!

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Rhiap Giau Giau Rhiap Giau Giau. 2014. 中坜市的一个故事 [Zhōng​lì​shì De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/23
bibtex
@incollection{xyy2014zhong​li​shideyigegu​shi,
  author = {Rhiap Giau Giau Rhiap Giau Giau},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {中坜市的一个故事 Zhōng​lì​shì De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543743f02bd553f90382aacc/1},
  note = {accessed 2024/05/23},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.